Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia


Zawartość stron

 

Tytuł projektu:
IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia

Program Operacyjny:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Priorytet IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa"
Działanie 4.3 „Współpraca ponadnarodowa"

Dane finansowe:
Wartość projektu: 1 246 882,08 zł (w tym dla PUP dla Miasta Torunia – 69 476 zł)
Kwota dofinansowania: 1 209 475,60 zł (w tym dla PUP dla Miasta Torunia - 69 476 zł)
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Termin realizacji:
01.07.2016 r. – 31.12.2018 r.

Realizator:
Lider projektu: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Partner zagraniczny: Bundesagentur für Arbeit (BA) Regionaldirektion Berlin-Brandenburg
Partnerzy krajowi:
- Fundacja Gospodarcza Pro Europa
- Przedsiębiorstwo Inwestycyjne „Bud-Tech"
- Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
- Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu

Termin podpisania umowy o dofinansowanie projektu:
10.10.2016 r.

Opis projektu:
Cel główny:
Poprawa skuteczności działania Publicznych Służb Zatrudnienia w zakresie zwiększania zatrudnialności i zatrudnienia bezrobotnych 50+ poprzez adaptację rozwiązań zagranicznych do warunków polskich. Przetestowanie w trzech powiatowych urzędach pracy na grupie 45 bezrobotnych (w tym 15 osób z Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia) i wdrożenie przez 24 powiatowe urzędy pracy, kompleksowej strategii aktywizacji zawodowej bezrobotnych 50+ bazującej na niemieckich doświadczeniach dotyczącej aktywizacji i integracji powyższej grupy.

Cel szczegółowy:
Wdrożenie nowych rozwiązań, w szczególności z zakresu aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie i tworzenia oraz realizacji polityk publicznych, dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi.

Grupa docelowa:
Wsparciem zostaną objęci:
 • użytkownicy - trzy powiatowe urzędy pracy; pracownicy powiatowych urzędów pracy - doradcy zawodowi pełniący funkcję doradcy klienta, którzy będą mieli możliwość przetestowania innowacyjnej strategii pracy z bezrobotnym 50+, co zapewni możliwość porównania wzorca transferowanego z Niemiec z dotychczasowymi metodami pracy z bezrobotnymi 50+.
 •  odbiorcy - 45 osób (18 kobiet i 27 mężczyzn) bezrobotnych powyżej 50 roku życia zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy (w tym 15 osób w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia) wyłonionych do testowania, które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego.
W fazie wdrażania strategii użytkownikami będą 24 powiatowe urzędy pracy, co stanowi w przybliżeniu 5% wszystkich powiatowych urzędów pracy w Polsce.

Główne działania:
 • Przygotowanie rozwiązania we współpracy z partnerem ponadnarodowym.
 • Testowanie wypracowanego rozwiązania w grupie docelowej projektu.
 • Analiza efektów testowanego rozwiązania z uwzględnieniem opinii ekspertów merytorycznych oraz z uwzględnieniem wsparcia partnera ponadnarodowego.
 • Opracowanie ostatecznej wersji kompleksowej strategii aktywizacji osób 50+, gotowej do wdrożenia, z uwzględnieniem wyników testowania i przeprowadzonej analizy przy wsparciu partnera ponadnarodowego.
 • Działania związane z wdrożeniem rozwiązania do praktyki.
 • Wypracowanie rekomendacji dla instytucji użytkownika.
Planowane rezultaty:
 • 24 instytucje, które wdrożyły nowe rozwiązania dzięki współpracy z partnerem zagranicznym.
 • Transfer i zaadoptowanie niemieckich rozwiązań w formie opracowania kompleksowej strategii aktywizacji zawodowej osób starszych oraz w formie podręcznika z ostateczną wersją strategii.
 • 64 reprezentantów partnerstwa ponadnarodowego i grup docelowych, które wzięły udział w wymianie doświadczeń i informacji za pośrednictwem platformy internetowej.
 • Podniesienie świadomości, wiedzy i umiejętności 9 doradców zawodowych powiatowych urzędów pracy testujących opracowane rozwiązanie w zakresie nowych form aktywizacji bezrobotnych 50+, wypracowanych w partnerstwie ponadnarodowym.
 • 15 osób bezrobotnych w wieku 50+ objętych testowaniem, którzy w okresie 3 miesięcy od momentu zakończenia prowadzenia wobec nich działań podjęły zatrudnienie.
 • Wzrost świadomości w 4 jednostkach krajowych partnerów projektu zakresie wdrożenia nowych narzędzi w procesie aktywizacji zawodowej w grupie osób bezrobotnych 50+ .
 • Rekomendacja w zakresie skutecznego i trwałego stosowania kompleksowej strategii zatrudniania osób bezrobotnych 50+ w instytucjach rynku pracy w Polsce.
 • Podniesienie świadomości, wiedzy i umiejętności 80 doradców zawodowych powiatowych urzędów pracy w zakresie nowych form aktywizacji bezrobotnych 50+, wypracowanych w partnerstwie ponadnarodowym.
Dane kontaktowe partnera projektu:
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
ul. Mazowiecka 49a, 87-100 Toruń
tel. 056  65 80 221
a.klufczynska@muptorun.praca.gov.pl
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę