Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia


Zawartość stron

 
Tytuł projektu: Stokrotkowy Szlak - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo"
Działanie 9.1 „Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT"
Poddziałanie 9.1.1 „Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT"

Dane finansowe:
Koszt całkowity projektu: 1 023 611,25 zł (w tym dla PUP dla Miasta Torunia – 12 000,00 zł)
Kwota dofinansowania: 870 055,25 zł (w tym dla PUP dla Miasta Torunia – 12 000,00 zł)
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

Termin realizacji:
1.10.2017 r. – 31.03.2019 r.

Realizator:
Lider projektu: CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne
Partner: Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

Termin podpisania umowy o dofinansowanie projektu:
10.07.2017 r.

Opis projektu:
Cel projektu:
Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 39 niezatrudnionych mieszkańców Torunia oraz powiatu toruńskiego, którzy są zagrożeni lub dotknięci wykluczeniem społecznym. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację programu zatrudnienia socjalnego składającego się z reintegracji zawodowej oraz reintegracji społecznej.

Opis działań:
- Reintegracja społeczna, w tym zajęcia grupowe z zakresu treningu interpersonalnego, zajęcia aktywizacyjne, zajęcia gospodarowania budżetem domowym, profilaktyka uzależnień, warsztaty prawne oraz indywidualne poradnictwo psychologiczne, prawne, zawodowe i psychoterapia.
- Reintegracja zawodowa (szkolenia teoretyczne oraz praktyki zawodowe u pracodawców).

Grupa docelowa:
39 osób zagrożonych bądź dotkniętych społecznym wykluczeniem (26 kobiet i 13 mężczyzn), mieszkańców gminy Toruń oraz gmin powiatu toruńskiego. Będą to osoby nieaktywne zawodowo lub bezrobotne, w wieku 18-67 lat, zagrożone bądź dotknięte społecznym wykluczeniem z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym lub art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Przewiduje się, że co najmniej 40% uczestników stanowić będą osoby bezrobotne należące do III profilu pomocy.Planowane rezultaty:
- 39 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zostanie objętych wsparciem w projekcie;
- 39 osób zostanie objętych wsparciem o charakterze społecznym;
- 39 osób zostanie objętych wsparciem o charakterze zawodowym;
- 12 osób zostanie objętych wsparciem o charakterze edukacyjnym;
- 27 osób podniesie kompetencje społeczne w zakresie kompetencji interpersonalnych, aktywizacji społecznej i poruszania się po rynku pracy, gospodarowania budżetem, obsługi komputera, profilaktyki uzależnień, umiejętności rodzicielskich, zagadnień prawnych, spędzania czasu wolnego;
- 27 osób nabędzie doświadczenie zawodowe;
- 5 osób uzyska kompetencje zawodowe;
- 10 osób podejmie pracę.
 
Dane kontaktowe realizatora:
CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne
ul. Konstytucji 3-go Maja 40c
tel. 56 654 92 79,
e-mail: a.szczypinska@mopr.torun.pl
 
Dane kontaktowe partnera projektu:
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
ul. Mazowiecka 49a, 87-100 Toruń
tel. 056  65 80 221
e-mail: m.maliszewska@muptorun.praca.gov.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę