Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia


Zawartość stron

Logo RPO
Tytuł projektu: Aktywna Stokrotka - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo"
Działanie 9.2 „Włączenie społeczne"
Poddziałanie 9.2.1 „Aktywne włączenie społeczne"

Dane finansowe:
Koszt całkowity projektu: 433 024,63 zł (w tym dla PUP dla Miasta Torunia – 5 000,00 zł)
Kwota dofinansowania: 368 070,93 zł (w tym dla PUP dla Miasta Torunia – 5 000,00 zł)
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

Termin realizacji:
1.03.2018 r. – 28.02.2019 r.

Realizator:
Lider projektu: CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne
Partner: Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

Termin podpisania umowy o dofinansowanie projektu:
12.02.2018 r.

Opis projektu:
Cel projektu:
Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 14 uczestników  zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację programu zatrudnienia socjalnego składającego się z reintegracji zawodowej oraz reintegracji społecznej.

- Reintegracja społeczna, w tym zajęcia grupowe z zakresu treningu interpersonalnego, doradztwa zawodowego, gospodarowania budżetem domowym, profilaktyki uzależnień oraz indywidualne poradnictwo psychologiczne, prawne, zawodowe i psychoterapia i zajęcia integracyjno-socjalizujące.
- Reintegracja zawodowa (szkolenia teoretyczne oraz praktyki zawodowe u pracodawców).

Grupa docelowa:
14 osób zagrożonych bądź dotkniętych społecznym wykluczeniem (8 kobiet i 6 mężczyzn), mieszkańców gminy Toruń oraz gmin powiatu toruńskiego. Będą to osoby nieaktywne zawodowo lub bezrobotne, w wieku 18-67 lat, zagrożone bądź dotknięte społecznym wykluczeniem z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym lub art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Przewiduje się, że co najmniej 40% uczestników stanowić będą osoby bezrobotne należące do III profilu pomocy.Planowane rezultaty:
- 14 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zostanie objętych wsparciem w projekcie,
- 14 osób zostanie objętych usługą reintegracji społecznej w CIS,
- 14 osób zostanie objętych usługą reintegracji zawodowej w CIS,
- 2 osoby uzyskają kwalifikacje zawodowe,
- 7 osób podejmie pracę
- 14 osób podniesie kompetencje społeczne  w zakresie kompetencji interpersonalnych, aktywizacji społecznej i poruszania się po rynku pracy, gospodarowania  budżetem, obsługi komputera, profilaktyki uzależnień, zagadnień prawnych
 
Dane kontaktowe realizatora:
CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne
ul. Stokrotkowa 22
tel. 56 654 92 79
e-mail: cistor@cistorsps.pl
 
Dane kontaktowe partnera projektu:
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
ul. Mazowiecka 49a, 87-100 Toruń
tel. 056  65 80 221
e-mail: m.maliszewska@muptorun.praca.gov.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę