Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia


Zawartość stron

Logo Power 2018

Tytuł projektu:  „Wspieramy Mamy"

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 8 „Aktywni na rynku pracy"
Działanie 8.4 „Godzenie życia zawodowego i rodzinnego"
Poddziałanie 9.1.1 „Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze"


Realizator:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
  
Dane finansowe:
Koszt całkowity projektu: 3 009 966,76 zł (w tym dla PUP dla Miasta Torunia – 84 000,00 zł)
Kwota dofinansowania:  2 558 471,74 zł (w tym dla PUP dla Miasta Torunia – 84 000,00 zł)
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa
 
Termin realizacji:
1 stycznia 2018 r. – 30 czerwca 2020 r.


Cel projektu:
Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 200 osób (190 kobiet i 10 mężczyzn) pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 i ich wspieranie w powrocie na rynek pracy poprzez finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres 12 miesięcy oraz zaangażowanie 140 uczestników projektu (130 kobiet i 10 mężczyzn) bezrobotnych i biernych zawodowo w działania aktywizacyjne i szkoleniowe.
 
Opis projektu:
Projekt skierowany do osób fizycznych w wieku aktywności zawodowej wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym na urlopach wychowawczych) lub powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich.
Projekt obejmie wsparciem 200 osób (190 kobiet i 10 mężczyzn), w tym:
- 140 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo (130 kobiet i 10 mężczyzn)
- 60 pracujących kobiet (powracających na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim lub wychowawczym)
Osoby tu muszą zamieszkiwać, pracować lub uczyć się na terenie Miasta Torunia.
Rodzaje wsparcia:
- vouchery (wsparcie finansowe) na żłobek (800 zł/m-c), klub dziecięcy i wynagrodzenie opiekuna dziennego (aktualna lista ze strony Urzędu Miasta Torunia) (600 zł/m-c) dla 100 osób
- vouchery (wsparcie finansowe) wynagrodzenie niani (800 zł/m-c) dla 100 osób
- działania aktywizacyjne i / lub szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek pracy (doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, szkolenia zawodowe) dla 140 osób bezrobotnych i biernych zawodowo
Okres finansowania voucherów: 12 miesięcy
Planowane rezultaty:
- 200 osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie;
- 126 osób które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu;
- 140 osób objętych wsparciem aktywizacyjnym w postaci doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i poradnictwa psychologicznego;
- 140 osób objętych wsparciem w postaci szkoleń w ramach działań wspierających w powrocie na rynek pracy, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i predyspozycji uczestników;
- 98 osób podniesie kwalifikacje lub kompetencje

Szczegółowych informacji udziela:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
ul. Konopnickiej 13 (parter),
e-mail: a.wolowska@mopr.torun.pl
tel. 56 611 89 43
 
 
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę