Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia


Zawartość stronTytuł projektu: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Toruniu (I)

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy"
Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy"
Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych"

Dane finansowe:
Wartość projektu: 2 454 317,64 zł
Kwota dofinansowania: 2 454 317,64 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny (91,89%), Budżet Państwa (8,11%)


Realizator projektu:
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

Termin realizacji:
1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.
Opis projektu:


Cel główny:
Zwiększenie możliwości zatrudnienia 390 osób młodych (200 kobiet i 190 mężczyzn) poniżej 30. roku życia pozostających bez pracy w Toruniu, w szczególności osób, które nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu.

Grupa docelowa:
Uczestnikami projektu były osoby, które nie ukończyły 30. roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczyły w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (kształcenie formalne szkolne - publiczne lub niepubliczne - w trybie stacjonarnym tj. na poziomie szkoły podstawowej/gimnazjum/zasadniczej szkoły zawodowej/szkoły średniej ogólnokształcącej lub zawodowej/szkoły policealnej/studiów wyższych lub doktoranckich) i szkoleniu (nie uczestniczące w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni) w tym należące do jednej z poniższych grup:

1. Osoby długotrwale bezrobotne:
- w wieku 18-24 lata (przed ukończeniem 25 roku życia) pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy,
- w wieku 25-29 lat (przed ukończeniem 30 roku życia) pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.
2. Osoby bezrobotne niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Główne działania:
Od początku realizacji projektu prowadzona była rekrutacja uczestników. Z osobami spełniającymi kryteria udziału w projekcie doradcy klienta przeprowadzali rozmowy w wyniku, których był opracowywany bądź aktualizowany Indywidualny Plan Działania, a następnie dobierana indywidualna ścieżka rozwoju zawodowego.
Kompleksowość działań w projekcie opierała się na usługach pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizowaniu szkoleń zawodowych indywidualnych i grupowych, staży, przyznaniu bonów szkoleniowych oraz udzieleniu jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej osobom zamierzającym rozpocząć własną firmę.
W zależności od rodzaju formy wsparcia uczestnikom przysługiwało stypendium szkoleniowe lub stażowe.

Projekt był realizowany zgodnie z polityką równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Osiągnięte rezultaty:
  • 390 osób bezrobotnych rozpoczęło udział w projekcie (w tym 142 osoby długotrwale bezrobotne),
  • 390 osób bezrobotnych objętych zostało pośrednictwem pracy i doradztwem zawodowym,
  • 20 osób uczestniczyło w szkoleniach zawodowych indywidualnych,
  • 62 osoby uczestniczyły w szkoleniach zawodowych grupowych,
  • 6 osób uczestniczyło w zajęciach z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,
  • 288 osób odbyło staże realizowane u pracodawców na lokalnym rynku pracy,
  • 15 osób uzyskało jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • 57% uczestników projektu uzyskało zatrudnienie.

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę