Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia


Zawartość stron


Tytuł projektu: Jesienna aktywacja
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich"
Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie"
Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy"

Dane finansowe:
Wartość projektu: 170 843,66 zł
Kwota dofinansowania: 170 843,66 zł

Realizator:
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
 
Termin realizacji:
1 marca 2012 – 31 grudnia 2012 r.
 
Opis projektu:

Cel główny:
Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 20 osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 r. ż., zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia, a także stworzenia warunków dla aktywności zawodowej w regionie w 2012 r.

Cele szczegółowe:
 • dostosowanie i podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników dla potrzeb rynku pracy poprzez udział w szkoleniu,
 • nabycie doświadczenia zawodowego przez uczestników poprzez udział w stażach,
 • wzrost zatrudnienia wśród uczestników,
 • zmiana postawy uczestników w poszukiwaniu pracy, z biernej na aktywną oraz wyposażenie uczestników w umiejętności przydatne na rynku pracy (motywacja do poszukiwania pracy, umiejętność w zakresie autoprezentacji oraz przygotowania dokumentów aplikacyjnych), poprzez rozmowę z doradcą zawodowym i psychologiem oraz kontakt z pośrednikiem pracy.
 
Grupa docelowa:
Do udziału w projekcie „Jesienna aktywacja" przystąpiło 21 osób. W związku z podjęciem pracy jednej osoby i rezygnacją z udziału w projekcie innej, po zakończonym Klubie Aktywnego Poszukiwania Pracy do udziału w indywidualnych szkoleniach zawodowych skierowanych zostało 19 osób, a do odbycia staży zawodowych 17 (kolejne osoby podjęły pracę).
 
Główne działania:
W okresie realizacji projektu każdy z uczestników objęty został Indywidualnym Planem Działania, na podstawie którego dobrana została indywidualna i kompleksowa ścieżka rozwoju zawodowego. Po określeniu indywidualnego profilu szkolenia uczestnicy zostali skierowani do jego odbycia. Następnie, po ukończeniu szkolenia osoby biorące w nim udział otrzymały skierowania do odbycia staży zawodowych. Uczestnicy za okres odbywania stażu otrzymali stypendium w wysokości 120% zasiłku dla osób bezrobotnych. Po zakończeniu staży zawodowych i uzyskaniu pozytywnej opinii od pracodawcy wydane zostały zaświadczenia o zakończeniu stażu.
 
Rezultaty:
 • 19 przeprowadzonych indywidualnych szkoleń zawodowych,
 • 17 odbytych staży zawodowych u pracodawców lokalnego rynku pracy,
 • 10 podjęć pracy,
 • objęcie wsparciem zarejestrowanych osób bezrobotnych i poszukujących pracy należących do grup defaworyzowanych na rynku pracy,
 • objęcie osób bezrobotnych (w wieku 50-64 lata) instrumentami rynku pracy oraz usługą szkoleniową,
 • wyrównywanie szans i przełamywanie barier na rynku pracy stwarzając jednocześnie warunki do aktywnego poszukiwania pracy poprzez szkolenia, staże i poradnictwo zawodowe,
 • wzrost stopnia świadomości w zakresie zasady równości szans oraz zwiększenie liczby osób mających dostęp do form oferowanych w projekcie.
 
Projekt zakończono pod względem rzeczowym i finansowym.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę