Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia


Zawartość stron


Tytuł projektu: Młodzi – Aktywni - Skuteczni
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich"
Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie"
Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy"

Dane finansowe:
Wartość projektu: 223 705,71 zł
Kwota dofinansowania: 223 705,71 zł

Realizator:
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
 
Termin realizacji:
4 listopada 2013 r. – 31 sierpnia 2014 r.
 
Opis projektu:

Cel główny:
Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 31 osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia, a także stworzenie warunków dla aktywności zawodowej.

Cele szczegółowe:
 • dostosowanie i podniesienie kwalifikacji zawodowych 15 uczestników dla potrzeb rynku pracy poprzez udział w szkoleniach zawodowych,
 • nabycie doświadczenia zawodowego przez 16 uczestników poprzez udział w stażach,
 • wzrost zatrudnienia wśród uczestników,
 • zmiana postawy uczestników w poszukiwaniu pracy, z biernej na aktywną oraz wyposażenie uczestników w umiejętności przydatne na rynku pracy (motywacja do poszukiwania pracy, umiejętność w zakresie autoprezentacji oraz mobilności zawodowej) poprzez rozmowę z doradcą zawodowym oraz kontakt z pośrednikiem pracy.
 
Grupa docelowa:
31 osób do 30 roku życia tj. osoby które w dniu podpisania deklaracji uczestnictwa nie miały ukończonych 31 lat (17 kobiet i 14 mężczyzn) - w tym 15 osób w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły, a także 10 osób długotrwale bezrobotnych.
Główne działania:
W okresie realizacji projektu każdy z uczestników został objęty Indywidualnym Planem Działania, na podstawie którego dobrana została indywidualna ścieżka rozwoju zawodowego.
15 uczestników po określeniu indywidualnego profilu odbyło następujące szkolenia:
 
 • Kurs podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowego.
 • Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG i TIG.
 • ECDL – START, obsługą programu Płatnik.
 • Pozyskiwanie środków unijnych oraz zarządzanie projektami unijnymi.
 • Stylizacja paznokci, wizaż oraz przedłużanie rzęs.
 • Pracownik małej gastronomii z obsługą kas fiskalnych.
 • Kadry, płace, Płatnik.
 • Operator koparko-ładowarki.
 • Magazynier z obsługa wózków jezdniowych i uprawnieniami elektrycznymi.
 • Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej osób i mienia.
 
Zorganizowano 16 staży zawodowych u lokalnych przedsiębiorców. Wszyscy uczestnicy otrzymali stypendium szkoleniowe, bądź stażowe w zależności od tego w jakiej formie uczestniczyli. Po zakończeniu staży i uzyskaniu pozytywnej opinii od pracodawcy uczestnicy otrzymali zaświadczenia o jego zakończeniu.
 
 
Rezultaty:
 • przeprowadzenie 15 indywidualnych szkoleń zawodowych,
 • zorganizowanie 16 staży zawodowych u pracodawców lokalnego rynku pracy,
 • podjęcie zatrudnienia przez 19 osób (w tym 2 samozatrudnienia),
 • objęcie wsparciem 31 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia,
 • objęcie 31 osób (w tym 17 kobiet i 14 osób w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły oraz 10 osób długotrwale bezrobotnych) instrumentami rynku pracy,
 • wyrównywanie szans i przełamywanie barier na rynku pracy stwarzając jednocześnie warunki do aktywnego poszukiwania pracy poprzez szkolenia, staże i poradnictwo zawodowe,
 • wzrost stopnia świadomości w zakresie zasady równości szans oraz zwiększenie liczby osób mających dostęp do form oferowanych w projekcie.
 
Projekt zakończono pod względem rzeczowym i finansowym.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę