Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia


Zawartość stron


Tytuł projektu: Sukces w twoich rękach
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich"
Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie"
Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy"

Dane finansowe:
Wartość projektu: 253 472,35 zł
Kwota dofinansowania: 253 472,35 zł

Realizator:
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
 
Termin realizacji:
1 stycznia 2014 r. – 30 września 2014 r.
 
Opis projektu:

Cel główny:
Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 38 osób bezrobotnych w wieku 25-44 lata zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia, a także stworzenie warunków dla aktywności zawodowej.
 
Cele szczegółowe:
 • dostosowanie i podwyższenie kwalifikacji zawodowych uczestników do potrzeb rynku pracy poprzez udział w indywidualnych szkoleniach zawodowych.
 • nabycie doświadczenia zawodowego przez uczestników poprzez udział w stażach,
 • wzrost zatrudnienia wśród uczestników,
 • zmiana postawy uczestników w poszukiwaniu pracy, z biernej na aktywną oraz wyposażenie uczestników w umiejętności przydatne na rynku pracy (motywacja do poszukiwania pracy, umiejętność w zakresie autoprezentacji oraz mobilności zawodowej) poprzez rozmowę z doradcą zawodowym oraz kontakt z pośrednikiem pracy.
 
Grupa docelowa:
Do udziału w projekcie przystąpiło 38 osób w wieku 25-44. Grupa składała się z 28 kobiet i 10 mężczyzn.
 
 
Główne działania:
W okresie realizacji projektu każdy z uczestników został objęty Indywidualnym Planem Działania, na podstawie którego dobrana została indywidualna ścieżka rozwoju zawodowego. 10 uczestników po określeniu indywidualnego profilu uczestniczyło w szkoleniach indywidualnych:
 • Magazynier z obsługą wózków jezdniowych i uprawnieniami elektrycznymi.
 • Kurs podstaw rachunkowości dla kandydatów dla księgowego.
 • AutoCAD: podstawowy, zaawansowany, 2D, 3D modelowanie i wizualizacja.
 • Brukarz.
 • Kadry, płace, Płatnik.
 • ECDL-START, obsługa programu Płatnik.
 • Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG i TIG.
 • Kurs fryzjerski.
Natomiast 28 osób uczestniczyło w stażach zawodowych, które trwały średnio 6 miesięcy.
Wszyscy uczestnicy otrzymali stypendium szkoleniowe bądź stażowe w zależności od tego w jakiej formie uczestniczyli.
 
Rezultaty:
 • odbycie szkoleń indywidualnych przez 10 osób,
 • odbycie staży zawodowych przez 28 osób u pracodawców lokalnego rynku pracy,
 • podjęcie zatrudnienia przez 23 osoby,
 • objęcie wsparciem 38 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia,
 • wyrównywanie szans i przełamywanie barier na rynku pracy stwarzając jednocześnie warunki do aktywnego poszukiwania pracy poprzez szkolenia, staże i poradnictwo zawodowe,
 • wzrost stopnia świadomości w zakresie zasady równości szans oraz zwiększenie liczby osób mających dostęp do form oferowanych w projekcie.
 
Projekt zakończono pod względem rzeczowym i finansowym.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę