Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia


Zawartość stron


Tytuł projektu: Walcz o siebie

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006
Priorytet 2 „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach"
Działanie 2.4 „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi"
Wartość projektu:
408 983,39 zł.
Źródła finansowania:
Europejski Fundusz Społeczny, budżet państwa, wkład finansowy przedsiębiorców.
Kwota dofinansowania:
359 630,85 zł.
Realizator:
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
Czas realizacji:
1 grudnia 2006 r. - 31 maja 2008 r.
Cel:
Dostosowanie kwalifikacji uczestników projektu do funkcjonowania w zmieniających się warunkach społeczno-ekonomicznych oraz przygotowanie ich do wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy.
Grupa docelowa:
W programie uczestniczyły 52 osoby - pracownicy przemysłów oraz sektorów podlegających procesom restrukturyzacyjnym oraz pozostałe osoby zagrożone utratą zatrudnienia z tego powodu. Ponadto osoby, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracowników, osoby pozostające bez zatrudnienia, zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
Główne działania:
Beneficjenci korzystali z pomocy doradcy zawodowego, pośrednika pracy i psychologa. Zaplanowane w projekcie wsparcie przewidywało realizację szkolenia "Efektywność-Praca-Przedsiębiorczość", zatrudnienia subsydiowanego i szkoleń indywidualnych.
Osiągnięte rezultaty:
- 52 osoby skorzystały z informacji zawodowej oraz usług doradczych
- 52 osoby ukończyły szkolenie „Efektywność – Praca – Przedsiębiorczość"
- 45 osób ukończyło szkolenia zawodowe pozwalające zdobyć kwalifikacje,
- 10 osób zostało objętych zatrudnieniem wspieranym,
- 38 osób podjęło nowe zatrudnienie
Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę