Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia


Zawartość stron

Logo Power 2018

Tytuł projektu: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Toruniu (III)
Program Operacyjny:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy"
Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy"
Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych"
Dane finansowe:
Wartość projektu: 5 483 713,00 zł
Kwota dofinansowania: 5 483 713,00 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny (91,89%), Budżet Państwa (8,11%)
Realizator projektu:
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

Termin realizacji:
1.01.2017 r. – 31.12.2018 r.
Data podpisania umowy o dofinansowanie:
6.04.2017 r.
Opis projektu:
Cel główny:
Zwiększenie możliwości zatrudnienia 601 osób młodych (329 kobiet i 272 mężczyzn)
w wieku poniżej 30. roku życia pozostających bez pracy w Toruniu, w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.

Grupa docelowa:
Uczestnikami projektu będą osoby, które nie ukończyły 30. roku życia zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (kształcenie formalne szkolne - publiczne lub niepubliczne - w trybie stacjonarnym tj. na poziomie szkoły podstawowej/gimnazjum/zasadniczej szkoły zawodowej/szkoły średniej ogólnokształcącej lub zawodowej/szkoły policealnej/studiów wyższych lub doktoranckich)
i szkoleniu (nie uczestniczące w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni) w tym należące do jednej z poniższych grup:
 
1.    Osoby długotrwale bezrobotne:
 • w wieku 18-24 lata (przed ukończeniem 25. roku życia) pozostające bez pracy jako bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy,
 • w wieku 25-29 lat (przed ukończeniem 30. roku życia) pozostające bez pracy jako bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.
2. Osoby bezrobotne z niepełnosprawnościami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Główne działania:
Przez cały okres realizacji projektu będzie prowadzona rekrutacja uczestników. Z osobami spełniającymi kryteria udziału w projekcie doradcy klienta przeprowadzą rozmowy w wyniku, których zostanie opracowany bądź zaktualizowany Indywidualny Plan Działania, a następnie dobierana indywidualna ścieżka rozwoju zawodowego. Kompleksowość działań w projekcie opierała się będzie na usługach pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizowaniu szkoleń zawodowych indywidualnych, grupowych oraz z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, staży, przyznaniu bonów na zasiedlenie, finansowaniu kosztów studiów podyplomowych, udzieleniu jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej osobom zamierzającym założyć własną firmę oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. W zależności od rodzaju formy wsparcia, uczestnikom przysługiwać będzie stypendium szkoleniowe lub stażowe. Projekt realizowany będzie zgodnie z polityką równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą  zrównoważonego rozwoju.
 
Planowane rezultaty:
 • 601 osób bezrobotnych zostanie objętych wsparciem w projekcie (w tym 176 osób długotrwale bezrobotnych),
 • 601 osób bezrobotnych zostanie objętych pośrednictwem pracy i/lub doradztwem zawodowym,
 • 20 osób będzie uczestniczyć w szkoleniach zawodowych indywidualnych,
 • 42 osoby będą uczestniczyć w szkoleniach  zawodowych grupowych,
 • 384 osoby odbędą staż realizowany u pracodawców na lokalnym rynku pracy,
 • 57 osób uzyska jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • 42 osoby otrzymają bony na zasiedlenie z tytułu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub rozpoczęcia działalności gospodarczej w odległości min. 80 km od miejsca zamieszkania lub gdy dojazd przekracza łącznie 3 godziny,
 • 20 osób będzie uczestniczyć w zajęciach aktywnego poszukiwania pracy,
 • 22 osoby rozpoczną studia podyplomowe,
 • zostanie wypłaconych 15 refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
Koordynacja projektu: tel. 56 65 80 221
i.thomas@muptorun.praca.gov.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę