Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia


Zawartość stron

Logo RPO

Tytuł projektu:
Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w Toruniu III

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 8 „Aktywni na rynku pracy"
Działanie 8.1 „Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy"
Realizator:
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
EDYCJA III

Dane finansowe:

Wartość projektu: 4 668 064,13 zł
Kwota dofinansowania: 4 668 064,13 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

Termin realizacji:
1.01.2017 r. – 31.07.2019 r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
6.04.2017 r.

Opis projektu:
Cel projektu:
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych z Torunia powyżej 29. roku życia zakwalifikowanych do I profilu pomocy (tzw. bezrobotni aktywni) lub II profilu pomocy (tzw. wymagający wsparcia) należących w szczególności do osób powyżej 50 roku życia, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach.

Grupa docelowa:
Uczestnikami projektu będzie 455 osób (249 kobiet, 206 mężczyzn), które ukończyły 30. rok życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), należące w szczególności do poniższych grup:
- 99 osób powyżej 50 roku życia (43 kobiety, 56 mężczyzn);
- 249 kobiet;
- 31 osób z niepełnosprawnościami (17 kobiet, 14 mężczyzn);
- 235 osób długotrwale bezrobotnych (129 kobiet, 106 mężczyzn);
- 314 osoby o niskich kwalifikacjach (172 kobiet, 142 mężczyzn).

Główne działania:
Od początku realizacji projektu prowadzona jest rekrutacja uczestników. Z osobami spełniającymi kryteria udziału w projekcie doradcy klienta przeprowadzą rozmowy w wyniku, których zostanie opracowany bądź zaktualizowany Indywidualny Plan Działania, a następnie dobrana indywidualna ścieżka rozwoju zawodowego.
Kompleksowość działań w projekcie opierać się będzie na usługach pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizowaniu szkoleń zawodowych i szkoleń z zakresu ABC przedsiębiorczości, finansowaniu studiów podyplomowych, organizowaniu staży, udzieleniu jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej osobom zamierzającym rozpocząć własną firmę, refundacji doposażenia i wyposażenia stanowisk pracy.
W zależności od rodzaju formy wsparcia uczestnikom przysługiwać będzie stypendium szkoleniowe lub stażowe.
Projekt będzie realizowany zgodnie z polityką równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Planowane rezultaty:
Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez 196 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia. Ponadto planuje się, że:
 • 455 osób bezrobotnych rozpocznie udział w projekcie,
 • 315 osób bezrobotnych objętych zostanie doradztwem zawodowym i 315 osób - pośrednictwem pracy,
 • 242 osoby odbędą staże realizowane u pracodawców na lokalnym rynku pracy,
 • 78 osób będzie uczestniczyło w szkoleniach zawodowych,
 • 42 osoby będą uczestniczyły w szkoleniu z zakresu ABC przedsiębiorczości,
 • 41 osób uzyska jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • utworzonych zostanie 49 nowych stanowisk pracy w wyniku refundacji doposażenia i wyposażenia stanowisk pracy,
 • 45 osób rozpocznie studia podyplomowe,
 • 43% uczestników projektu uzyska zatrudnienie,
 • 40 osób uzyska kwalifikacje,
 • 33% osób powyżej 50 roku życia podejmie zatrudnienie,
 • 30% osób długotrwale bezrobotnych podejmie zatrudnienie,
 • 38% osób o niskich kwalifikacjach podejmie zatrudnienie,
 • 39% kobiet podejmie zatrudnienie,
 • 33% osób z niepełnosprawnościami podejmie zatrudnienie.
Koordynacja projektu: tel. 56 65 80 221
a.klufczynska@muptorun.praca.gov.pl
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę