Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia


Zawartość stron


 
Tytuł projektu:
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Toruniu (II)
Program Operacyjny:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy"
Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy"
Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych"
Dane finansowe:
Wartość projektu: 2 687 290,51 zł
Kwota dofinansowania: 2 687 290,51 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny (91,89%), Budżet Państwa (8,11%)
Realizator projektu:
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

Termin realizacji:
1.01.2016 r. – 31.12.2016 r.
Data podpisania umowy o dofinansowanie:
11.04.2016 r.
Opis projektu:
Cel główny:
Zwiększenie możliwości zatrudnienia 383 osób młodych (212 kobiet i 171 mężczyzn) poniżej 30. roku życia pozostających bez pracy w Toruniu, w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.

Grupa docelowa:
Uczestnikami projektu były osoby, które nie ukończyły 30. roku życia zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczyły w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (kształcenie formalne szkolne - publiczne lub niepubliczne - w trybie stacjonarnym tj. na poziomie szkoły podstawowej/gimnazjum/zasadniczej szkoły zawodowej/szkoły średniej ogólnokształcącej lub zawodowej/szkoły policealnej/studiów wyższych lub doktoranckich)
i szkoleniu (nie uczestniczące w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni) w tym należące do jednej z poniższych grup:
 
1.    Osoby długotrwale bezrobotne:
 • w wieku 18-24 lata (przed ukończeniem 25. roku życia) pozostające bez pracy jako bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy,
 • w wieku 25-29 lat (przed ukończeniem 30. roku życia) pozostające bez pracy jako bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.
2. Osoby bezrobotne z niepełnosprawnościami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Główne działania:
Od początku realizacji projektu prowadzona była rekrutacja uczestników. Z osobami spełniającymi kryteria udziału w projekcie doradcy klienta prowadzili rozmowy w wyniku, których został opracowany bądź aktualizowany Indywidualny Plan Działania, a następnie dobierana indywidualna ścieżka rozwoju zawodowego. Kompleksowość działań w projekcie opierała się na usługach pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizowaniu szkoleń zawodowych indywidualnych i grupowych, staży, przyznaniu bonów szkoleniowych, bonów na zasiedlenie oraz udzieleniu jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej osobom zamierzającym założyć własną firmę. W zależności od rodzaju formy wsparcia, uczestnikom przysługiwało stypendium szkoleniowe lub stażowe. Projekt realizowany był zgodnie z polityką równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.
 
Osiągnięte rezultaty:
 • 383 osoby bezrobotne rozpoczęły udział w projekcie (w tym 146 osób długotrwale bezrobotnych),
 • 383 osoby bezrobotne objęte zostały pośrednictwem pracy i/lub doradztwem zawodowym,
 • 47 osób uczestniczyło w szkoleniach zawodowych indywidualnych,
 • 63 osoby uczestniczyły w szkoleniach  zawodowych grupowych,
 • 201 osób odbyło staże realizowane u pracodawców na lokalnym rynku pracy,
 • 32 osoby uzyskały jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • 16 osób otrzymało bony na zasiedlenie z tytułu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub rozpoczęcia działalności gospodarczej w odległości min. 80 km od miejsca zamieszkania lub gdy dojazd przekracza łącznie 3 godziny,
 • 4 osoby otrzymały bony szkoleniowe,
 • 22 osoby uczestniczyły w zajęciach aktywnego poszukiwania pracy.
Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę