Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia


Zawartość stronTytuł projektu: Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w Toruniu (I)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 8  „Aktywni na rynku pracy"
Działanie: 8.1 „Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy"
Dane finansowe:
Wartość projektu: 3 089 938,72 zł
Kwota dofinansowania: 3 089 938,72 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

Termin realizacji:
1 lipca 2015 r. – 30 czerwca 2016 r.
Opis projektu:

Cel projektu:
Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych w Toruniu powyżej 29. roku życia zakwalifikowanych do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia) i jednocześnie należących do co najmniej jednej z poniższych grup: osób powyżej 50. roku życia, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach.

Grupa docelowa:
Uczestnikami projektu były osoby, które ukończyły 30. rok życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), należące do co najmniej jednej z poniższych grup: Wsparciem w projekcie objęte zostaną:
 • 23 (11K i 12M) osoby niepełnosprawne,
 • 163 kobiety,
 • 113 (52 K i 61M) osób powyżej 50 roku życia,
 • 178 (94K i 84M) długotrwale bezrobotnych,
 • 182 (81K i 101M) osób o niskich kwalifikacjach.
Główne działania:
Od początku realizacji projektu prowadzona była rekrutacja uczestników. Z osobami spełniającymi kryteria udziału w projekcie doradcy klienta przeprowadzili rozmowy w wyniku, których zostały opracowane bądź zaktualizowane Indywidualne Plany Działań, a następnie dobrana indywidualna ścieżka rozwoju zawodowego.
Kompleksowość działań w projekcie opierała się na usługach pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizowaniu szkoleń zawodowych i szkoleń ABC przedsiębiorczości, finansowaniu studiów podyplomowych, staży, udzieleniu jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej osobom zamierzającym rozpocząć własną firmę, refundacji doposażenia oraz wyposażenia stanowisk pracy. W zależności od rodzaju formy wsparcia, uczestnikom przysługiwało stypendium szkoleniowe lub stażowe.
Projekt  realizowany zgodnie z polityką równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Rezultaty:
Głównym rezultatem projektu było podjęcie zatrudnienia przez 157 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia:
 • 310 osób bezrobotnych rozpoczęło udział w projekcie (w tym 176 osób długotrwale bezrobotnych),
 • 310 osób bezrobotnych objętych zostało doradztwem zawodowym i 307 osób pośrednictwem pracy,
 • 160 osób odbyło staże realizowane u pracodawców na lokalnym rynku pracy,
 • 68 osób uczestniczyło w szkoleniach zawodowych i 25 osób  uczestniczyło w szkoleniach z zakresu aktywnego poszukiwania pracy,
 • 24 osoby uczestniczyły w szkoleniu ABC biznesu,
 • 24 osoby uzyskały jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • utworzonych zostało 10 nowych stanowisk pracy w wyniku refundacji doposażenia i wyposażenia stanowisk pracy,
 • 23 osoby rozpocznie dwusemestralne studia podyplomowe,
 • 43% uczestników projektu uzyskało zatrudnienie.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę