Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia


Zawartość stronWsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w Toruniu (II)


Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 8  „Aktywni na rynku pracy"
Działanie: 8.1 „Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy"
Dane finansowe:
Wartość projektu: 1 219 440,50 zł
Kwota dofinansowania: 1 219 440,50 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

Termin realizacji:
1 stycznia 2016 r. – 30 czerwca 2017 r.
Opis projektu:

Cel projektu:
Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych w Toruniu powyżej 29. roku życia zakwalifikowanych do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia) i jednocześnie należących do co najmniej jednej z poniższych grup: osób powyżej 50. roku życia, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach.

Grupa docelowa:
Uczestnikami projektu były osoby, które ukończyły 30. rok życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), należące do co najmniej jednej z poniższych grup: Wsparciem w projekcie objęte zostaną:
 • 17 (8K i 9M) osób z niepełnosprawnością,
 • 89 kobiet,
 • 71 (38 K i 33M) osoby powyżej 50 roku życia,
 • 97 (48K i 49M) długotrwale bezrobotnych,
 • 119 (55K i 64M) osób o niskich kwalifikacjach.
Główne działania:
Od początku realizacji projektu prowadzona była rekrutacja uczestników. Z osobami spełniającymi kryteria udziału w projekcie doradcy klienta przeprowadzili rozmowy w wyniku, których zostały opracowane bądź zaktualizowane Indywidualne Plany Działań, a następnie dobrana indywidualna ścieżka rozwoju zawodowego.
Kompleksowość działań w projekcie opierała się na usługach pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizowaniu szkoleń zawodowych i szkoleń ABC przedsiębiorczości, finansowaniu studiów podyplomowych, staży, udzieleniu jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej osobom zamierzającym rozpocząć własną firmę, refundacji doposażenia oraz wyposażenia stanowisk pracy. W zależności od rodzaju formy wsparcia, uczestnikom przysługiwało stypendium szkoleniowe lub stażowe.
Projekt  realizowany zgodnie z polityką równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Rezultaty:
Głównym rezultatem projektu było podjęcie zatrudnienia przez 157 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia:
 • 158 osób bezrobotnych rozpoczęło udział w projekcie (w tym 97 osób długotrwale bezrobotnych),
 • 143 osób bezrobotnych objętych zostało doradztwem zawodowym i 149 osób pośrednictwem pracy,
 • 80 osób odbyło staże realizowane u pracodawców na lokalnym rynku pracy,
 • 33 osoby uczestniczyły w szkoleniach zawodowych,
 • 13 osób uczestniczyły w szkoleniu ABC biznesu,
 • 12 osób uzyskało jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • utworzonych zostało 7 nowych stanowisk pracy w wyniku refundacji doposażenia i wyposażenia stanowisk pracy,
 • 25 osób rozpoczęło dwusemestralne studia podyplomowe,
 • 43% uczestników projektu uzyskało zatrudnienie.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę